LKS Śląsk Koszęcin - strona oficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14
Błękitni Herby - Żwirex Hadra
Huragan Jezioro - Śląsk Koszęcin
Sieraków Śląski - Jedność Boronów
Sparta II Lubliniec - Liswarta Lisów
Sparta Tworóg - Mechanik Kochcice
Promień Glinica - Pokój Sadów
Płomień Przystajń - Ruch Kochanowice

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 102, wczoraj: 379
ogółem: 1 476 960

statystyki szczegółowe

Wyszukiwarka

Statut klubu

 

Statut

Stowarzyszenia Ludowego Klubu

Sportowego

"Śląsk"

w Koszęcinie

 

Rozdział I

Nazwa i Teren Działania, Siedziba i Charakter prawny

&1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Śląsk" i zwany jest dalej "Klubem".

&2

1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.

2. Siedzibą Klubu jest Koszęcin ul. Sportowa 1.

&3

Klub posiada osobowość prawną.

&4

1. Klub jest członkiem Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

2. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

&5

Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących  w tym zakresie przepisów.

&6

Klub opiera swą działalność na aktywności ogółu członków.

&7

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej i ustawą "Prawo i stowarzyszenia" oraz własnym statutem.

Rozdział II

Cele, środki działania

&8

Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie życia sportowego, rekreacyjnego, turystycznego oraz kulturalnego

2. Celami szczegółowymi Klubu są:

a) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

b) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

c) kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji ??

d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

&9

Klub realizuje swoje cele stosując następujące działania:

1. Organizuje szkolenia sportowe, otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju sportu, rekreacji, turystyki oraz rehabilitacji.

2. Troszczy się o wysoki poziom moralny zawodników i działaczy.

3. Organizuje różnego rodzaju własne zawody i imprezy.

4. Organizuje kursy, seminaria i obozy dla zawodników, działaczy i instruktorów.

5. Zarządza posiadanym obiektem i urządzeniami sportowymi dbając o ich rozbudowę, modernizację, remonty i konserwację.

6. Podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.

&10

Klub realizuje swe działania we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

&11

Członkowie dzielą się na:

1. Zwyczajni

2. Nadzwyczajni

3. Uczestników

&12

1. Członkami zwyczajnymi Klubu są pełnoletnie osoby fizyczne.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

&13

Członkowie Zwyczajni maja prawa:

1. uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

2. Brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw Klubowych.

3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec Klubu oraz oceniać ich działalność.

4. Otrzymać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.

5. Korzystać z urządzeń Klubu.

6. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.

&14

Do obowiązków Członków zwyczajnych należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu.

2. Regularne opłacanie składek członkowskich.

3. Czynny udział w działalności Klubu.

&15

1. Członkami nadzwyczajnymi Klubu mogą byc osoby prawne zainteresowane w rozwoju sportu, turystyki, rekreacji, kultury i rehabilitacji.

2. Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych następuje na podstawie uchwały przyjętej przez Zarząd Klubu.

&16 

Członkowie nadzwyczajni mają prawa:

1. Zgłaszać wnioski oraz postulaty wobec władz Klubu.

2. Korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.

&17

Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:

1. Udzielanie pomocy Klubowi w realizacji statutowych zadań.

2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy finansowej i materialnej klubowi.

3. Przestrzeganie postanowień statutu.

&18

1. Uczestnikami są osoby nie pełnoletnie, które mogą uczestniczyć w działalności Klubu za zgodą ich prawnych opiekunów, a młodzież szkolna także za zgodą władz szkolnych.

2. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Klubu z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Klubu.

&19

Członkostwo wygasa na skutek:

1. Wystąpienie członka zgłoszone na piśmie,

2. Skreślenie przez Zarząd z listy członków Klubu na skutek nie uczestnictwa w realizacji zadań statutowych lub nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.

3. Wykluczenie przez Zarząd członka Klub w razie istotnego naruszenia postanowień statutu.

4. Rozwiązania klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

&20

1. Władzami Klubu są:

 a) Walne Zebranie Klubu.

 b) Zarząd.

 c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa dwa lata.

3. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

4. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Walne zebranie Klubu

&21

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Walne zebranie Klubu sprawozdawczo- wyborcze zwoływane jest raz na dwa lata, a sprawozdawcze raz do roku przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek zebrania powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż na dwa tygodnie przed datą zebrania.

3. Może być również nadzwyczajne Walne Zebranie klubu zwoływane przez Zarząd:

 a) z inicjatywy własnej

 b) na wniosek komisji rewizyjnej

 c) na wniosek 2/3 ogółu członków

4. Nadzwyczajne Walne zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca po złożeniu wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

&22

1. W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie.

2. Kumulacja mandatów jest niedozwolona.

&23

W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:

1. Przedstawiciele nad rzędnych władz Klubu.

2. Osoby zaproszone przez Zarząd.

&24

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1. Uchwała planów działalności klubu.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu.

3. udzielania Absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu.

5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd

&25

1. Zarząd składa się z 5-11 członków w tym:

 a) Prezesa.

 b) Dwóch wiceprezesów.

 c) Sekretarza.

 d) Skarbnika.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Klubu.

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku zakończenia kadencji, odwołania, pisemnej rezygnacji i śmierci.

5.  Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w szczególności w przypadku:

a)  Nienależytego wykonywania funkcji,

b)  Naruszenia postanowień Statutu,

c)  Innych przyczyn, uniemożliwiających wykonywanie funkcji.

&26

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu oraz władz nadrzędnych.

3. Kierowaniem całokształtem działalności Klubu.

4. Uchwalanie budżetu Klubu.

5. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu.

6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych i członków Klubu, udzielanie im pomocy oraz koordynowanie ich działalności.

7. Powoływanie komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie ich działalności.

8. Rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Klubu.

9. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Klubu i kompetencji komisji rewizyjnej.

10. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

&27

1. Następujące czynności Zarządu majątkiem wymagają zgody Komisji Rewizyjnej:

a)  Zaciąganie pożyczek ;

b).  Zaciąganie każdorazowo zobowiązania o wartości PLN 20.000,00

c)  Wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Klubu na okres dłuższy niż 1rok;

c)  Rozporządzenie składnikiem majątku Klubu o wartości powyżej PLN 20.000,00.


 

§ 28

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Klub lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do:

a). Członków Klubu i jego organów;

b). Pracowników Klubu;

c). Małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w  linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia;

d). Osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli.

§ 29

1. Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej raz na 1 miesiąc.

&30

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa ze skarbnikiem lub dwóch innych uprawnionych członków Zarządu ze skarbnikiem .

2. Do ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis : prezesa lub wiceprezesa a w przypadku dokumentów finansowych również skarbnika

Komisja Rewizyjna

&31

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków w tym przewodniczącego i sekretarza.

2. Całokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalność finansowo gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu oraz osoby od nich zależne lub spokrewnione .

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

5. Przeprowadza okresowo kontrolę działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Klubu, co najmniej raz w roku.

6. Może żądać od Zarządu Klubu wyjaśnień dotyczących jego działalności.

7. W razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa termin ich usunięcia.

8. Składa Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawa do zgłaszania wniosku o udziale absolutorium Zarządowi.

&32

W przypadku powstania wolnego miejsca w Zarządzie lub komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo do dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Sekcje Klubu

&33

Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji zadań statutowych.

&34

Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

&35

Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powoływani przez Zarząd.

Rozdział VI

Wyróżnienia i kary

&36

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania nagród określa Zarząd Klubu.

&37

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Zarządowi Klubu przysługuje prawo do wymierzenia następujących kar:

 a) upomnienie.

 b) nagana.

 c) zawieszenie w prawach członka na okres do 12 miesięcy.

 d) kara pieniężna wpłacana na działalność statutową Klubu.

 e) wykluczenie.

2. Od uchwał Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

Rozdział VII

Majątek i fundusze

&38

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

 a) dotacje z budżetu państwa oraz samorządu .

 b) wpływy ze składek członkowskich.

 c) darowizny.

d) Pozyskane Fundusze Unijne

 e) inne wpływy z działalności statutowej.


 

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

&39

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

&40

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu, określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.  

  

Ostatnie spotkanie

Sieraków ŚląskiŚląsk Koszęcin
Sieraków Śląski 4:0 Śląsk Koszęcin
2018-11-10, 13:00:00
Boisko w Sierakowie Śl
    relacja »

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
Huragan Jezioro 7:1 Żwirex Hadra
Sieraków Śląski 4:0 Śląsk Koszęcin
Sparta II Lubliniec 1:0 Jedność Boronów
Sparta Tworóg 0:9 Liswarta Lisów
Ruch Kochanowice 2:4 Mechanik Kochcice
Promień Glinica 6:1 Płomień Przystajń
Pokój Sadów 4:2 Błękitni Herby

Statystyki drużyny

Kalendarium

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

21

12-2018

piątek

22

12-2018

sobota